Richtlijnen modulair onderwijs in de psychiatrie

 • De bijeenkomsten zijn verplicht, er wordt een presentielijst bijgehouden. Uw opleider krijgt aan het einde van elke module daarvan een kopie. Het aantal bijeenkomsten is beperkt. 
 • U draagt er zorg voor dat vakanties, compensaties, etc. uw aanwezigheid bij het moduleonderwijs zo min mogelijk  belemmert. Let daarbij met name op de dagen dat de eindtoets is gepland. Het rooster van een modulebijeenkomst vraagt om een goede tijdsbewaking. 
 • Ruim voor aanvang van de module worden de taken door de aios onderling verdeeld. Per bijeenkomst refereren twee aios en bereiden één of twee aios een opdracht  voor en wordt een thuis bestudeerde expert-casus besproken (Patiënt Management Probleem, PMP). 
 • Voor elke module wordt door de tutor voor iedere aios afzonderlijk een eindbeoordeling verstrekt naar de betreffende A-opleider ten behoeve van het portfolio. In deze eindbeoordeling wordt het resultaat van de toets en de verrichtingen tijdens de module meegewogen.

Specifieke richtlijnen tutorbijeenkomsten

 • Entreetoets: voorafgaande aan de eerste modulebijeenkomst krijgt u gelegenheid om te oefenen met de vragen van de entreetoets ter ondersteuning van het bestuderen van de bijbehorende leerstof, welke zich bevindt op het niveau van het artsexamen.
 • Opdrachten: een tutorbijeenkomst bevat verschillende soorten opdrachten: referaten, video-opdrachten en patiënt management problemen (PMP). 
  • Referaten: per bijeenkomst houden twee aios een referaat van 10 minuten. Voor elk referaat wordt een co-referent ingeroosterd. De andere aios hebben dezelfde stof bestudeerd en daaruit één of twee vragen op schrift gesteld. Voor vragen en discussie is 10 minuten beschikbaar. De voor de referaten uitgekozen onderwerpen vertegenwoordigen de basisstof voor de module en zijn te vinden in de opgegeven literatuur. Dit materiaal wordt aan het einde van de module getoetst.
  • (Video-)opdrachten: per bijeenkomst worden twee door aios uitgevoerde opdrachten (meestal in de vorm van een interview met een patiënt) ter bespreking voorgelegd. Tijdens de opdracht, die bij voorkeur door twee aios van dezelfde opleiding wordt voorbereid, wordt met name ingegaan op voor de ziekte/aandoening specifieke kenmerken (zie de opdrachten in de module informatie. Indien er gebruik wordt gemaakt van video- of audiomateriaal, dan dient een selectie van maximaal 8 minuten per gesprek te worden gepresenteerd. Er is hierdoor voldoende tijd om het onderwerp te bespreken.
  • Patiënt Management Probleem: door de experts is casuïstiek voorbereid, die in de vorm van een Patiënt Management Probleem is terug te vinden. De eventueel door de expert gekozen aanvullende literatuur kan behulpzaam zijn bij het beantwoorden van de vragen die worden gesteld in de PMP. Het is in het algemeen niet haalbaar de artikelen van deze kernliteratuur volledig door te nemen. Eerder zal een quick scan toegepast worden, waarbij naar het benodigde antwoord gezocht wordt. Alle deelnemers doorlopen de PMP voorafgaand aan de bijeenkomst. Voor de bespreking van de PMP tijdens de tutorbijeenkomst is 30 tot 50 minuten ingeroosterd.
 • Eindtoets: per module wordt  tijdens de laatste bijeenkomst gedurende 1 uur de kennis op het specifieke vakgebied getoetst. De toets bestaat uit essayvragen over de studiestof, vragen naar aanleiding van de PMP’s en eventueel een aantal vragen uit de entreetoets. Alleen in overleg met de opleider en het secretariaat van de lokale opleiding kan de toets worden ingehaald.
 • Expertmeeting en evaluatie: tijdens de module (meestal op de laatste bijeenkomst) zijn één of twee experts aanwezig. Zij bespreken de eindtoets en de vragen die tijdens de tutorbijeenkomsten door de groepsvertegenwoordiger zijn verzameld en aan de experts zijn toegezonden. De experts brengen zelf een onderwerp in dat zij aan de hand van hun expertise toelichten aan de groep. Aansluitend aan de expertmeeting wordt de module mondeling en schriftelijk geëvalueerd.

Voorbereidings- en zelfstudietijd 

Er is zelfstudietijd ingeroosterd voor de voorbereiding van referaten en videopresentaties. Zelfstudie voor de expertmeeting en de eindtoets vindt in uw eigen tijd plaats.